Polityka prywatności

Definicje

Sklep internetowy – sklep internetowy CEKOBUD prowadzony pod adresem www.cekobud.pl przez firmę CEKOBUD Wacław Piętal, Wojciech Piętal s.c. z siedzibą w miejscowości Słodków Pierwszy 173, 23-206 Stróża,

Portal – strona www Sprzedającego prezentująca zamieszczane przez niego treści, w tym informacje o sprzedającym, o jego ofercie handlowej, wykonanych realizacjach, wsparciu udzielanym w zakresie produkowanych wyrobów,

Sprzedający – właściciel sklepu internetowego,

Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, które dysponują nieograniczoną zdolnością do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP i na zasadach określonych
w Regulaminie zawierają umowę sprzedaży wyrobów lub produktów oferowanych przez Sprzedającego,

Użytkownik Portalu – osoba fizyczna korzystająca ze strony www Sprzedającego, w tym
z formularza kontaktu ze Sprzedającym,

Dane osobowe – wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną podlegające ochronie na podstawie przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L119/1),

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L119/1),

Administrator – Sprzedający jako podmiot decydujący o środkach i celach przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu oraz klientów sklepu internetowego,

Regulamin sklepu internetowego – obowiązujący zbiór zasady składania zamówień
i dokonywania zakupów wyrobów lub produktów oferowanych w sklepie internetowym oraz realizowania uprawnień przysługujących Kupującym związanych z zamówieniami.

Dane osobowe

Zasady gromadzenia danych osobowych przez Portal i sklep internetowy:

 1. Dane osobowe w sytuacji korzystania z Portalu są zbierane przez Sprzedającego wyłącznie w przypadku skorzystania przez Użytkownika Portalu z formularza kontaktowego i są udostępniane dobrowolnie w związku wypełnieniem formularza
  i wysłaniem zapytania lub innej treści.

 2. Korzystanie z Portalu w pozostałym zakresie nie wiąże się z potrzebą lub koniecznością udostępniania danych osobowych.

 3. Dane osobowe są w sytuacji korzystania przez Kupujących ze sklepu internetowego są przekazywane dobrowolnie w związku ze składaniem zamówień.

 4. Zakładanie konta w sklepie internetowym również jest dobrowolne, a istnienie takiej możliwości dla Kupującego uwarunkowane jest wyłącznie ułatwieniem mu realizowania kolejnych zamówień w sklepie internetowym w przyszłości.

 5. Korzystanie ze sklepu internetowego w pozostałym zakresie nie wiąże się z potrzebą lub koniecznością udostępniania danych osobowych.

 6. Brak wyrażenia zgody przez Użytkownika Portalu lub Kupującego na udostępnienie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania zapytania lub innej treści za pośrednictwem szablonu formularz kontaktowego lub złożenia zamówienia
  w sklepie internetowym.

 7. Pozyskiwane i przetwarzane są wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do zrealizowania celu, w jakim są one pozyskiwane.

 8. Administrator w zakresie przetwarzania danych osobowych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidulanych przypadkach, w tym profilowania.

Rodzaj danych osobowych będących przedmiotem przetwarzania:

 

 1. imię i nazwisko,

 2. adres dostawy,

 3. adres e-mail,

 4. nr telefonu (opcjonalnie).

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Polityka prywatności stosowana przez Portal i sklep internetowy określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pochodzących od Użytkowników Portalu i Kupujących oraz wskazuje cel ich wykorzystywania, a także określa cel, rodzaje i zakres stosowania plików cookies.

Właściciel Portalu i sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, żeby dane osobowe Użytkowników Portalu i Kupujących były w pełni zabezpieczone i chronione w sposób zgodny z wymogami prawa, jak również, żeby korzystanie z serwisu Portalu i sklepu internetowego było bezpieczne.

Administratorem danych osobowych jest CEKOBUD Wacław Piętal, Wojciech Piętal s.c.
z siedzibą w miejscowości Słodków 
Pierwszy 173, 23-206 Stróża.

Administrator realizuje proces gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zgodnie
z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez administratora wyłącznie w celu:

 

 1. zgodnego w wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. obsługiwania zapytań kierowanych do właściciela Portalu przez Użytkowników Portalu za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego na Portalu,

 2. zgodnego z Regulaminem sklepu internetowego zapewnienia świadczenia usługi
  w zakresie:

  1. sprzedaży wyrobów i produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego przez jego właściciela (obsługi zamówień i wykonania umów sprzedaży),

  2. obsługi uprawnień przysługujących Kupującemu w zakresie anulowania zamówień, odstąpień od umowy oraz reklamacji zakupionych wyrobów lub produktów,

 

a ponadto w celu:

 

 1. zapewnienia poprawnego funkcjonowania sklepu internetowego,

 2. właściwego wykonywania jego funkcji,

 3. tworzenia wewnętrznych analiz i raportów.

Każdej osobie fizycznej, której dane zbiera i przetwarza administrator przysługują na podstawie art. 13 – 20 rozporządzenia RODO następujące uprawnienia:

 

 • prawo do informacji o celu, podstawie, zakresie zbierania danych osobowych oraz warunkach i terminie ich przetwarzania,

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,

 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

 

W każdym momencie osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych jest uprawniona do skorzystania z przysługujących jej w/w praw. W tym celu wymagane jest wystąpienie do administratora ze wskazaniem konkretnego żądania, natomiast administrator umożliwia osobie, której dane dotyczą skorzystanie z jej uprawnień w formie, w jakiej osoba ta wystąpiła lub w innej uzgodnionej z nią formie w terminie jednego miesiąca, zaś w szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie nie późniejszym niż w ciągu trzech miesięcy od wystąpienia przez osobę z żądaniem.

Pliki Cookies

 1. Portal i sklep internetowy zbierają automatycznie tylko informacje zawarte w plikach cookies.

 2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika systemu teleinformatycznego. Służą one lepszemu i bardziej sprawnemu korzystaniu ze stron internetowych. Pliki cookies wykorzystywane przez Portal i sklep internetowy nie gromadzą danych osobowych użytkowników systemu teleinformatycznego, lecz zawierają przede wszystkim nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czy też czas przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika.

 3. Portal i Sklep internetowy wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie
  z jego preferencjami wyświetlić stronę,

 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników (analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony),

 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 

 1. Portal może wykorzystywać dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

 2. Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania zainstalowanego na informatycznym urządzeniu końcowym wykorzystywanym przez użytkownika lub poprzez zmianę konfiguracji usługi dla plików Cookies na wskazanym informatycznym urządzeniu końcowym.

 3. Właściciel Portalu i sklepu internetowego informuje, iż pliki cookies nie stanowią zagrożenia dla urządzenia końcowego wykorzystywanego przez użytkownika, ani też dla treści posiadanych przez niego na tym urządzeniu, w szczególności pliki cookies nie pociągają za sobą ryzyka zainfekowania urządzenia wykorzystywanego przez użytkowania niechcianym lub szkodliwym oprogramowaniem.

 4. Właściciel Portalu i sklepu internetowego informuje, że zmiany ustawień dla plików cookies w przeglądarce internetowej użytkownika końcowego mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Portalu i sklepu internetowego.

 5. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w ich menu (pomoc) lub na stronie ich producentów.

Właściciel Portalu i sklepu internetowego oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim użytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z oferowanego serwisu.

Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo w zakresie użytkowania Portalu
i sklepu internetowego winny być zgłaszane właścicielowi na adres e-mail cegielnia@cekobud.pl

Właściciel Portalu i sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności oraz zastąpienie jej nową, zmodyfikowaną.